Get Adobe Flash player

 

Góp ý kiến vào dự thảo đề án "Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ”

    

Thực hiện công văn số 1049/UBND-VX ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc góp ý kiến vào dự thảo đề án "Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ",

Do nhận được công văn số 304/SNV-CCVC ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Sở Nội vụ muộn so với thời hạn phải gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Nội vụ, nên Thường trực Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng xin tham gia nhanh một số ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai xây dựng Đề án: "Chính sách thu hút, tạo ng uồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ". Dự thảo Đề án có nội dung khá tốt và đầy đủ.

2. Dự thảo đề án cần làm rõ trong phần đầu: "nguồn cán bộ" ở Đề án đề cập tới là nguồn cán bộ nào? Theo chúng tôi hiểu nguồn ở đây là nguồn cho: a. Cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan Đảng, nhà nước; b. Cán bộ, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực; c. Cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp; d. Doanh nhân. Mỗi loại nguồn cán bộ ngoài cái chung giống nhau còn có cái riêng của từng loại để cụ thể hóa thêm.

3. Dự thảo để án đã tiếp thu bổ sung đối tượng, tuy nhiên dự thảo còn dùng các tập hợp từ khác nhau như: "sinh viên tốt nghiệp xuất sắc", "sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc", "các sinh viên xuất sắc"... nên rất khó hiểu về đối tượng mà Dự thảo Đề án đã đề cập đến. Theo chúng tôi, đối tượng Đề án đề cập là rất quan trọng, sau này là đối tượng của các chính sách, chế độ được ban hành, nếu không rõ sẽ có tác động xấu khi ban hành. Đề nghị, trong phần đối tượng của Đề án cần làm rõ cả 02 loại: a. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là "sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và loại xuất sắc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền"; b. Các nhà khoa học trẻ là "những người có trình độ thạc sỹ, tuổi đời không quá 35 tuổi và có học vị tiến sỹ, tuổi đời không quá 40, đáp ứng các tiêu chí quy định của cơ quan có thẩm quyền" (nhằm loại những đối tượng được đào tạo không đảm bảo chất lượng). Đối tượng c, như Dự thảo.

4. Phần đánh giá chung, về "những tồn tại, hạn chế" cần bổ sung ý: các địa phương đang gặp khó khăn là những ngành nghề đào tạo cần cho nhu cầu phát triển mới thì không có hoặc thiếu đối tượng để tuyển; những ngành nghề đào tạo đã đủ hoặc thừa đối tượng rất nhiều. Về "Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế" cần bổ sung ý: Nhà nước chưa có nghiên cứu về dự báo nhu cầu đào tạo cho 5 năm tới hoặc dài hạn hơn, để thông báo định hướng cho các cơ sở đạo tạo và hướng nghiệp cho đối tượng đào tạo. Một số cơ sở đào tạo hiện đang chạy theo nhu cầu đào tạo lệch lạc làm lãng phí tiền của, công sức và thời gian của cả đối tượng được đào tạo và cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

5. Về "chính sách thu hút": chế độ thử việc nên là chế độ chung trong tuyển dụng công chức, viên chức. Đối với đối tượng của Đề án chỉ là chế độ thử việc đặc biệt, bằng giao việc khó hơn, giám sát chặt chẽ hơn, để tuyển vào vị trí làm việc có yêu cầu khó hơn hoặc sớm chuyển sang vị trí rèn luyện mới... (cần sửa rõ phần này).

6. Về "chính sách tạo nguồn": Sửa cụm từ "sinh viên xuất sắc" thành "sinh viên tốt nghiệp xuất sắc". Bổ sung vào sau câu "Theo dõi, phát hiện sớm.... quốc gia và quốc tế" một câu nữa: Hợp đồng hỗ trợ đào tạo học sinh, sinh viên này vào ngành nghề địa phương cần mà hiện đang thiếu hoặc chưa có. Nếu cơ sở đào tạo chưa mở lớp đào tạo ngành nghề nào đó, thì Bộ, ngành, địa phương có thể phối hợp đặt hàng đào tạo mới....

Trên đây là một số ý kiến tham gia nhanh, xin gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đinh Thành Công

(Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng)